Правила и условия

Правила и условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Използвайки онлайн магазина в уеб сайта http://roboti-bg.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които ПАММ ООД,, ЕИК 204457030, седалище и адрес на управление: град Бургас,ул.Ивайло 68А, наричан по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: http://roboti-bg.com. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса http://roboti-bg.comще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ. С приемане на настоящите Общи условия преди финализиране на поръчката, потребителят/клиентът се съгласява и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на http://roboti-bg.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на http://roboti-bg.comне представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

4. След натискане на бутона “ПОРЪЧАЙ” , потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила и от този момент се счита, че между страните има валидно сключен договор за покупко-продажба от разстояние. Клиентът получава потвърждение на поръчката, което може да бъде изпратено по електронен път или чрез гласово уведомяване по телефон, но това потвърждение няма правно действие по отношение на самото сключване на договора между страните.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
5а. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва възможността след получаване на поръчка от клиент, да се свърже допълнително с него с цел доуточняване на детайли или в случай на корекция на цени, технически грешки, некоректно или непълно подадена информация от клиента и др.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС, когато сделката е на територията на Република България.

 
 
Обслужване на клиенти: контакти за обратна връзка, сервизни
.условия, рекламация, гаранции и други:
a) Гаранционен срок
Гаранционният срок започва да тече от датата на приемане на поръчката от страна на клиента. Гаранционния срок на всички роботи и електрически аксесоари е 2 години. Гаранцията не се отнася за консумативи (с изключение на батериите, чиито гаранционен срок е 6 месеца). Гаранционните искове се отнасят само в случаите на дефектирали при производството части или дефект, причинен по време на доставка. Препоръчваме ви да прочетете внимателно гаранционните условия и инструкцията за експлоатация преди първата употреба на уреда, а след това стриктно да следвате указанията, в т.ч. за поддръжка и почистване на продуктите. Неспазването на указанията за поддръжка и почистване, както и други дейности несъвместими с описаните в инструкцията за експлоатация, могат да доведат до анулиране на гаранцията.

б) Гаранционни искове
При поява на дефект по време на гаранционния срок, ако той не е причинен в резултат на неправилна употреба на уреда, клиентът има право на гаранционен иск.

в) Процес на гаранционния иск
Ако клиент желае да подаде гаранционен иск за продукт, закупен от онлайн магазинаwww.ROBOTI-BG.COM да се свърже с оторизирания сервиз посочен в гаранционната карта.
Ако се налага да изпратите продукта с куриер за гаранционно обслужване, се препоръчва да е в оригиналната си опаковка или в подходяща опаковка за транспортиране, тъй като доставчикът не поема гаранция за евентуални механични повреди, причинени по време на транспорта.

г) Обслужване на гаранционния иск
Сервизният център ще провери уреда и ще приеме или отхвърли иска като гаранционен, като информира клиента, по телефон или електронна поща, относно начинът, по който ще се действа спрямо гаранционния иск. След отстраняване на проблема, клиентът може да получи продукта си лично или чрез доставка. Срокът за отстраняване на проблема е не повече от 30 дни от датата на приемане на продукта, с изключение на случаите, когато изрично е уточнен друг срок. След изтичане на този срок, продуктът на клиента се счита за неподлежащ на сервизиране. Клиентът е длъжен да съдейства изцяло на сервизния център по време на отстраняване на проблема, обект на гаранционния иск
 Рекламация и сервиз
България Сервиз Груп ООД
0700 10 218
WWW.SERVICEBG.NET

……………………………….
 
 
7.     Информация за доставка на стоките и продуктите:
 8. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 
9. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 
9а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока, а Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
 
9б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да поиска замяната й в срок до 7 работни дни от доставка.
 
В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до ПАММ ООД,, и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа маркировки и т.н., като транспортните разходи са за сметка на Клиента. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: град Бургас,ул.Ивайло 68А
 
Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.  ПАММ ООД,, е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от  датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

………………..
 
8.     Декларация за поверителност:
Моля, запознайте се с политиката ни за поверителност по отношение на престоя ви в нашия
онлайн магазин и ползването на услугите и съдържанието предлагани в него.
Моля обърнете внимание, че ние си запазваме правото да актуализираме тази декларация
за поверителност.
 
Настоящата информация относно защитата на данни се прилага изключително за Интернет
Сайтаhttp://roboti-bg.com. Ние обработваме и използваме данните, събрани или предоставени
от посетителите на нашия Интернет сайт съгласно действащите нормативни разпоредби относно
поверителността на личните данни. Нашият Интернет сайт  може да включва връзки към
други Интернет сайтове, които обаче не попадат в обхвата на настоящата декларация за поверителност.
 
 
Събиране и обработка на лични данни
 
Когато посещавате нашия Интернет сайт, сървърите ни автоматично записват и анализират
техническите данни за вашия достъп като например вашият ip адрес, предоставен от вашия
Интернет доставчик, информация за Интернет браузъра, който използвате, Интернет сайта,
от който ни посещавате, включително датата и часа на всяко посещение. Тези данни остават
анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни за да
анализираме кои секции от сайта ни  представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим
съдържанието и да направим нашия Интернет сайт по-добър и по-удобен за ползване от потребителя,
както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок.

Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица
 
Ние използваме предоставените от Вас лични данни ако това е абсолютно необходимо и единствено
ако същите се предоставят от вас доброволно и преднамерено, например за обработка на
Вашите поръчки, за отговор на Вашите запитвания, за да ви бъде предоставен достъп до специална
информация и оферти или за извършване на специални услуги (например изпращане на брошури по
електронна поща). Ние можем да събираме, обработваме и използваме лични данни обаче и в случаите,
когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и сме били надлежно призовани
от съответните органи да предоставим тези данни. В случай, че направите поръчка за закупуване
на стоки през Нашия Сайт, Ние предаваме вашите лични данни на търговски партньори и куриери
участващи в обработката на вашата поръчка, единствено до изискваната степен. Във всички
останали случаи, Ние не предоставяме вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие
и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.
 
 Сигурност на данните
 
Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим вашите данни
от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за
сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.
 
………………………………..
 
 
Начини на плащане:
 1. Всички цени в електронния магазин са в лева и с включен ДДС. Цената за доставката се посочва отделно от цената на стоката.
2. Потребителят може да извърши плащане на закупените от него стоки по някой от следните начини:
а) чрез наложен платеж – заплащане в брой при доставката;
б) заплащане чрез системата на EPAY. Клиентът с извършване на плащането чрез системата EPAY заявява съгласието си за авансово плащане на стоките.
в) авансова заплащане по банков път
………………….
 
 
10.                       Допълнителна информация ( непосочена в горните полета):
1. (1) Търговецът полага грижа информацията в електронния магазин да бъде поддържана винаги актуална.
(2) Търговецът не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола търговеца. Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на търговеца.
(3) Авторските права върху съдържанието на електронния магазин принадлежат на търговеца. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.